Tingimused

(See on ligikaudne tõlge. Originaal on inglise keeles, avaldatud lehel: https://www.mrpeasy.com/terms/ )

Mõisted

1. Käesolevas Lepingus on suure algustähega kirjutatud mõistetel järgmised tähendused:

“Leping” – käesolevad Tingimused (mis aeg-ajalt muutuvad), veebisaidil kuvatavad tingimused ja muud teenusega seotud tingimused, millega Klient võib Teenusepakkuja nõudmisel nõustuda.

“Teenusepakkuja” – MRPeasy OÜ, kes tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, asutatud 21.02.2014, reg. number 12617332.

“Sisu” – teave, funktsioonid, tehnilised ressursid, Teenusepakkuja aeg ja tähelepanu ning Teenusepakkuja poolt pakutava Teenuse kättesaadavus.

“Klient” – Teenusega liitunud seadusliku ettevõte.

“Lõppkasutaja” – iga füüsiline isik, kellele Klient on võimaldanud juurdepääsu Teenusele.

“Intellektuaalomand” – kõik olemasolevad ja tulevased kaubamärgid, teenindusmärgid, domeeni- ja ärinimed, leiutistega seotud õigused, disainilahendused, andmebaasid, kogu ärisaladuste alla kuuluv teave (sealhulgas, ilma piiranguteta, ärisaladused ja oskusteave), autoriõigused, moraalsed õigused ning kõik muud varad ja hüved, mida tavaliselt käsitatakse intellektuaalomandina, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

“Pool” – Klient ja Teenusepakkuja.

“Registreerimisandmed” – Kliendi poolt esitatav teave Teenuse tellimisel, Paketi muutmise taotlemisel või Teenuse kaudu vormide täitmisel, sealhulgas Kliendi täielik nimi ja ärinimi, registreerumise/teenusepakkuja/faili/ettevõtte identifitseerimisnumber (või samaväärne), alaline asukoht, aadress, e-posti aadress, telefoninumbri ja muu taoline teave, mida Teenusepakkuja võib põhjendatult Kliendilt nõuda.

“Teenus” – käesoleva veebisaidi kaudu pakutav tarkvara (SaaS), Sisu ja klienditoe kättesaadavus.

“Pakett” – allpool välja toodud Sisu tase. Sisu pakutakse erinevate nimetuste all (nt “Starter”, “Professional”, “Enterprise”) ning iga nimetus tähistab kindlat Paketti. Erinevate Pakettide jaoks kehtivad erinevad hinnad ja tingimused.

“Registreerimisvorm” – käesoleval veebisaidil olev vorm Teenuse tellimiseks ja Paketi valimiseks  vahend, mida Pooled võivad eespool nimetatud eesmärgil kasutada.

“Tarkvara” – Teenuses sisalduv ettevõtte tarkvaralahendus nagu kirjeldatud käesoleval veebisaidil, sealhulgas muudatused ja asendused, mida Teenusepakkuja võib aeg-ajalt enda äranägemisel läbi viia.

“Kasutajakonto” – konto, mille veebimajutuse ja administreerimise eest vastutab Teenusepakkuja ning mis antakse Kliendile Teenuse kaudu, et võimaldada Teenuse kasutamist.

2. Lepingu käesolev versioon ja sellel veebisaidil avaldatud teave, mis kirjeldab Teenust ja hinnakujundust, kujutab endast Poolte jaoks kogu Lepingut, mis on seotud siinkohal käsitletud küsimustega ning asendab kõik eelnevad kokkulepped Poolte vahel.

3. Kui käesoleva dokumendi mis tahes sätte ja käesoleval veebisaidil esitatud avalduse, kirjelduse või muu teabe vahel esineb vastuolu või ebamäärasus, on ülimuslik käesolev Leping.

Tingimused

4. Käesolev Leping jõustub Poolte vahel siis, kui Klient liitub Teenusega või omandab Kasutajakonto või alustab Teenuse kasutamist, olenevalt sellest, milline neist sündmustest toimub esimesena. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks ja kumbki Pool võib Lepingu lõpetada vastavalt käesolevas dokumendis kehtestatud nõuetele. Leping lõppeb automaatselt, kui Klient ei tasu arveperioodi ettemaksu 14 päeva jooksul.

5. Tuginedes Kliendi Registreerimisandmetele ja käesolevas dokumendis toodud Tingimustele, annab Teenusepakkuja Kliendile piiratud võõrandamatu lihtlitsentsi Tarkvara ja Sisu kasutamiseks vastavalt Kliendi Paketile.

6. Tarkvara ja Sisu võib kasutada ainult sellisel viisil, mis on vajalik Teenuse kasutamiseks ettenähtud eesmärgil ja vaid Poolte vahel sõlmitud Lepingu kehtivuse ajal. Klient kinnitab, et neil ei ole õigust Tarkvarale Lepinguväliselt ligi pääseda.

7. Seoses õiguste loovutamise ja all-litsentsimisega on Pooled kokku leppinud, et (i) Kliendil ei ole all-litsentsi andmise õiguste ega õigust loovutada käesoleva Lepinguga määratud õigusi ja kohustusi (tervikuna või osaliselt). Samuti ei ole Kliendil õigust Tarkvara või Teenuse mis tahes osa siduda ühegi tasu, koormise või kinnipidamisega, va Teenusepakkuja selgesõnalisel nõusolekul; (ii) Teenusepakkuja võib oma õigusi ja kohustusi all-litsentsida, muuta, loovutada ja muul viisil realiseerida, tingimusel, et Klienti on sellest mõistliku etteteatamisajaga teavitatud.

8. Teenusepakkuja majutab Tarkvara enda või renditud ressursside abil.

Teenus

9. Teenusepakkuja kasutab kaubanduslikult mõistlikke jõupingutusi Teenuse osutamiseks Kliendile kogu Lepingu kehtivusaja jooksul ning vastavalt Kliendi Paketile.

10. Klient mõistab, et (i) Teenus ei ole kavandatud tema individuaalsete nõuete täitmiseks; (ii) Teenuse toimimisel võib aeg-ajalt tekkida tehnilisi või muid probleeme ja Teenuse ei pruugi tingimata jätkuda katkematult või vigadeta; (iii) Teenus ei ole tõrketaluvusega ega ole kavandatud kasutamiseks ohtlikes oludes, näiteks, töös peamiste ohuallikatega, liikluskorraldus- või elutarvesüsteemidega, ohtlike ainete käitlemisel ja muudes olukordades, mille puhul Teenuse rike võib põhjustada surma, kehavigastusi või keskkonnakahjustusi.

11. Teenusepakkuja on pühendunud heale klienditeenindusele ja üritab enamusele küsimustest vastata ühe tööpäeva jooksul. Siiski, Teenusepakkuja ei anna garantiisid, mis puudutavad abi osutamise ajaperioodi.

Tuge pakutakse ainult tugipiletisüsteemi (STS) kaudu. STS on tarkvara sees.

12. Teenust (sh kogu tarkvara, sisu, tugi ja majutus) osutatakse sellisena “nagu on” ja “nii nagu on saadaval”.

13. Teenuse valik ja kasutamine toimub Kliendi enda riskil, samuti toimub Kliendi ja Lõppkasutajate poolt kättesaadava info, programmide ja muude Teenusega seotud objektide allalaadimine, üleslaadimine, edastamine ja valdamine.

14. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Teenuse osi tõhustama, muutma või asendama ega jätkama uute versioonide väljatöötamist või väljaandmist.

Maksed

15. Paketi tellimisega nõustub Klient seotud tasude, kulumäärade ja arveldusperioodidega, mis on (i) välja toodud käesoleval veebisaidil Paketi tellimise ajal ja (ii) aeg-ajalt muudetud vastavalt Lepingu Tingimustele.

16. Kui liitumise ajal ei ole kokku lepitud teisiti, on Kliendi arveldusperiood 30 päeva, mis algab vahetult pärast vastava Paketiga liitumist või juhul, kui Kliendile on antud tasuta prooviperiood, vahetult pärast prooviaaja lõppemist.

17. Teenusepakkuja võib Teenust igal ajal täiendada või muul viisil muuta ning muuta Kliendi Paketiga määratud tasusid ja arveldusperioodi 30-päevase etteteatamisega .

18. Juhul, kui Klient ei nõustu vastava(te) muudatusega (muudatustega), on nende ainus õiguskaitsevahend Paketist loobumine ja Teenuse kasutamise lõpetamine.

19. Teenuse eest tasumine toimub ettemaksuna, mis tuleb tasuda iga arveldusperioodi esimeseks päevaks krediitkaardiga või deebetkaardiga, millel on VISA, MasterCardi või Amexi logo. Klient mõistab, et hilinenud makse võib põhjustada Teenuse peatamise või Lepingu ülesütlemise. Juhul, kui Klient ei tasu arveldusperioodi ettemaksu 14 päeva jooksul, peatab Teenusepakkuja Kliendi Kasutajakonto. Makse mittelaekumise korral kustutatakse Kasutajakonto 28 päeva jooksul. Pärast kustutamist ei ole võimalik andmeid taastada.

20. Muuta Paketi väiksema Paketi vastu samal Kasutajakontol pole võimalik.
Kui klient vähendab täiskasutajate arvu, ei vähenda see toiming juba loodud arvet. See vähendab järgmise arve, mis luuakse automaatselt järgmise arveldusperioodi jaoks.
Juhul, kui Klient  lõpetab Lepingu enne jooksva arveldusperioodi lõppu, ei tehta Kl iendile mingit tagasimakset selle arveldusperioodi eest.

21. Ettemakseid tulevaste arveldusperioodide eest ei tagastata. Juhul, kui Klient otsustab ettemaksu tasuda terve aasta eest ja hiljem selle aasta jooksul Konto kasutamise lõpetada, ei tehta Kliendile osalist tagasimakset.

22. Teenustasud ja hinnad ei sisalda käibemaksu, müügimaksu ega muid avalik-õiguslikke finantskohustusi. Klient vastutab ainuisikuliselt kõigi maksude ja muude koormiste eest, mis võivad Kliendile osaks saada Teenuse ostmisel või kasutamisel.

Kliendid

23. MRPeasy on B2B-teenus. Klient peab olema juriidiline isik, kes on kehtivalt registreeritud kohalikus äriregistris.

24. Kliendi poolt esitatud Registreerimisandmed peavad olema tõesed, täpsed ja ajakohastatud ning Klient kohustub viivitamatult parandama Registreerimisandmeid, mis on aegunud või muutunud. Teenusepakkuja on õigus, kuid mitte kohustus, kontrollida Kliendi Registreerimisandmeid ning Teenusepakkuja võib eelmainitud andmetele tugineda ilma neid kinnitamata.

25. Klient peab järgima kõiki seadusi, määrusi ja Teenuse kasutamisega seotud korraldusi.

26. Klient garanteerib Teenusepakkujale, et Kliendil on õigus üles laadida, edastada ja salvestada kogu teavet (sealhulgas kogu teksti, pilte, audiovisuaalseid materjale ja muud sisu), mida Teenuse kaudu üles laaditakse, edastatakse või salvestatakse.

27. Kliendil ja Lõppkasutajatel on keelatud Teenust kasutada soovimatute teadete, kahjuliku koodi, pahavara või ebaseadusliku sisu üleslaadimiseks, edastamiseks, käitamiseks või säilitamiseks.

28. Teenusepakkuja võib enda äranägemise järgi ja ilma hoiatuse või etteteatamiseta eemaldada, keelata ja/või hävitada Kliendi poolt esitatud sisu, mis on vastuolus käesoleva Lepingu sätetega.

29. Kliendi seadustest tulenevaid õigusi välistamata või piiramata kinnitab Klient Teenusepakkujale, et nii Klient ise ega Lõppkasutaja ei i) muuda ega paljunda Tarkvara lähtekoodi või muud Teenuse osa, ei ürita luua Tarkvaral või Teenusel põhinevaid tuletatud teenuseid ega proovi originaalil põhinevaid osi pöördprojekteerida. ; (ii) eemalda, muuda ega varja autoriõiguse, kaubamärgi või muu omandiõigusega seotud teavet, mis ilmneb Teenuse kasutamise käigus, on Tarkavara osa või muul viisil Teenusega seotud; (iii) loo ega püüa luua teenust, mis on sarnane Teenusepakkuja poolt pakutavale Teenusele, konkureerib Teenusega või mida esitatakse kui Teenusepakkuja poolt loodud, pakutud või heakskiidetud teenust; (iv) telli teenust ega muuda tellimust automatiseeritud vahenditega.

Esindaja kohustused

30. Iga isik, kes tellib Teenust Kliendi nimel või muul viisil esindab Klienti Lepingu sõlmimisel, kinnitab Teenusepakkujale, et neil on olemas vajalikud Kliendipoolsed volitused ning et Leping on Kliendile siduv.

31. Iga esindaja teadvustab ning Teenusepakkuja nõustub, et kui käesolev Leping osutub kehtetuks esindaja puuduvate või ülemääraste volituste tõttu või kui ilmneb, et esindaja on sõlminud Lepingu fiktiivse Kliendi nimel, siis loetakse, et selline esindaja on sõlminud Lepingu enda nimel ning Leping on jõus (ab initio) Teenusepakkuja ja eelnimetatud esindaja vahel.

Kasutajakonto, kasutajanimi ja salasõna

32. Klient vastutab ainuisikuliselt ja täies ulatuses kõigi Kasutajakonto toimingute eest ja on kohustatud Teenusepakkujat koheselt teavitama igast turvalisuse riskist, mis on seotud vastava Kasutajakontoga või selle loata kasutamisega.

33. Kliendi kasutajanime ja salasõna osas on Pooled kokku leppinud, et Klient vastutab (i) oma kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest, (ii) iga ja kõigi isikute tegevuse eest, kellele Klient on andnud juurdepääsu oma kasutajanimele ja salasõnale või kes kasutavad neid andmeid muul viisil (iii) konkreetse kasutajanime või salasõna kasutuse või väärkasutuse mis tahes tagajärgede eest.

34. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kaotuse, kahju või muude tagajärgede eest, mis võivad tuleneda Kliendi Kasutajakonto, kasutajanime või salasõna volitamata kasutamisest.

Intellektuaalomand ja varalised õigused

35. Klient teadvustab, et kogu Teenusega seotud Intellektuaalomand kuulub Teenusepakkujale nii käesoleval hekel kui ka tulevikus. Klient ei omanda mingeid õigusi, omandiõigusi ega intressi  seoses eelnevalt mainitud või Teenusega muul viisil seotud Intellektuaalomandiga, välja arvatud Lepingus kirjeldatud piiratud kasutusõigus. Kehtivateks loetakse vaid neid õiguseid, mis on käesolevas Lepingus selgesõnaliselt välja toodud.

36. Lepingu sõlmimise fakti, käesolevas Lepingus sisalduvaid sätteid ja käesolevate Lepingukohustuste mittetäitmist ei tõlgendata kui Kliendipoolse omandiõiguse loomist, mis puudutab tagatisraha, panti või muud õigust Teenusepakkuja mis tahes eseme või vara suhtes.

37. Teenusepakkuja austab teiste isikute intellektuaalomandit ja võib sobivatel asjaoludel ja oma äranägemise järgi keelata või lõpetada mis tahes Kasutajakonto tegevuse, mille kaudu teiste isikute õigusi rikutakse.

Garantiidest loobumine

38. Kõik tingimused, avaldused ja garantiid, mida ei ole siin selgesõnaliselt mainitud (sealhulgas, kuid mitte ainult, turustamiskõlblikkus, sobivus konkreetse eesmärgiga ja kohustuste rikkumised, mis võivad toimuda kasutamise käigus, käitlemisviisist või kauplemisest) loetakse Teenusepakkuja poolt kehtetuks.

39. Teenusepakkuja ei anna garantiid, (i) et teenus vastab Kliendi või Lõppkasutajate nõuetele või ootustele, (ii) et juurdepääs Teenusele või selle kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või veatu, (iii) et mis tahes Teenuse puudused korrigeeritakse, (iv) et Teenus või mis tahes vahendid, millega Teenusel ligi pääsetakse, ei sisalda pahavara ega muid kahjulikke komponente; (v) mis tahes kolmanda osapoole tarkvara, sisu, materjalide, teabe, infrastruktuuri, ressursside või teenuste osas, mida Klient või Lõppkasutaja võib Teenuse kaudu näha, omandada või kasutada.

40. Mõlemad Pooled mõistavad, et teine ​​Pool on Lepingu sõlminud tuginedes ülaltoodud sätetele ning et eelnimetatud loobumisklauslid on Pooltevaheliste tehingute oluliseks aluseks.

Üldine vastutuse piirmäär

41. Teenusepakkuja ei ole vastutav Kliendi, Lõppkasutaja ega ühegi isiku ees, kes taotleb Kliendi või Lõppkasutaja kaudu kahju, kulutuste või muude tagajärgede hüvitamist, mis tulenevad (i) Teenuse kasutamisest või kasutamisvõimetusest, (ii) Teenuse omadustest, (iii) asenduskaupade või -teenuste hankimisest või hankimise vajadusest ning mis tahes teenusest, objektist või muust hüvest, mis on saadud, hallatud või muul viisil omandatud Teenuse kaudu; (iv) mis tahes sõnumist, muust teatest või tehingust, mis on saadud või sõlmitud läbi Teenuse; v) volitamata juurdepääsust Kliendi või Lõppkasutaja andmetele või vastavate andmete muutmisest; vi) Teenusele ligipääsu omavate isikute avaldustest või käitumisest, (vii) mis tahes Teenusega seotud probleemist; olenemata sellest, kas tulemus on otsene või kaudne, vahetu või tulemuslik, tekkinud Lepingust, selle rikkumisest või muul moel; tingimusel, et käesolev klausel ei takista Kliendipoolset otsest finantskahjunõuet, mis tuleneb Lepingu tahtlikust rikkumisest või rängast hooletusest Teenusepakkuja poolt, ning et Teenusepakkuja koguvastutus ei ületa ühelgi juhul summat, mille Klient on Teenusepakkujale maksnud 1 kuu kasutamise eest.

42. Kõik Kliendipoolsed nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, tuleb esitada ja nõuetekohaselt Teenuseosutajale kohale toimetada ühe kuu jooksul pärast nõude aluseks oleva probleemi tekkimist, vastasel juhul nõue aegub.

Vääramatu jõud

43. Ükski Pool ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle põhjuseks on kontrollimatud asjaolud, näiteks loodusjõud, kehtivad seadused, sõda, tsiviilrahutused, terroriaktid, streik, Internetiteenuse katkemine konkreetse teenuse pakkuja süül või muud asjaolud, mis kvalifitseeruvad vääramatuks jõuks. See klausel ei vabastata ühtegi Poolt ühestki maksekohustusest.

Kahjude hüvitamine

44. Klient lahendab kohtus, või omal valikul kohtuväliselt (ilma Teenusepakkujale kahjusid või kulusid tekitamata), mis tahes kolmanda osapoole algatatud kohtuvaidluse või muu menetluse, mis esitatatakse Teenusepakkuja vastu ning tuleneb Kliendi või Lõppkasutaja poolsest (i) Teenuse kasutamisest, (ii) sisust, (iii) isikuandmete kuritarvitamisest või (iv) intellektuaalomandi rikkumisest.

Andmekaitse

45. Klient mõistab, et Teenusepakkuja võib koguda teavet Kliendi ja Lõppkasutajate kohta (i) Lepingu sõlmimisel või Paketi muutmisel (registreerimisvormi sisestatud teave); (ii) kui nad külastavad Teenusepakkuja veebisaiti (seansi teave, Teenusepakkuja veebisaidi sirvimisajalugu, IP-aadress, teatud tarkvara ja riistvara atribuudid) või täidavad vorme Teenuse kaudu (selliselt esitatud teave); (iii) Teenusele ligipääsul või selle kasutamisel (asukoht, kasutusviis, vahendid ja kestus); ja (iv) kui see tehakse Teenusepakkujale muul viisil kättesaadavaks (teave, mille teevad kättesaadavaks andmesubjektid). Teenusepakkuja veebisaidi külastamisel võivad külastaja seadmesse salvestuda küpsised.

46. ​​Klient kinnitab Teenusepakkujale, et nii Klient kui Lõpptarbijad (i) nõustuvad oma andmete töötlemisega (nagu määratletud asjakohaste andmekaitseseadustega) Teenusepakkuja poolt, et täita Lepingust tulenevaid kohustusi ja vajaduse korral kehtestada Lepingust tulenevaid õigusi; (ii) nõustuvad isikuandmete töötlemisega nii subjekti alalises asukohariigis kui ka väljaspool seda; (iii) nõustuvad, et Teenusepakkuja ei avalikusta isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele peale oma ettevõtte kontserni liikmete, va juhtudel, mis tulenevad kehtivatest seadusest või Lepingu täitmisest.

47. Teenusepakkuja võtab Kliendi isikuandmete turvaliseks töötlemiseks kasutusele majanduslikult mõistlikke meetmeid. Andmete omanik on Klient (Kliendi poolt sisestatud andmed).

48. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Kliendikontosid jälgima või nendega tutvuma, kuid võib seda teha juhtudel, kui selline tegevus on põhjendatud (nt ebaseadusliku või kahjuliku tegevuse vältimiseks või klienditoe pakkumiseks).

49. Lõppkasutaja või Klient lisatakse Teenusepakkuja uudiskirja programmi. Teenusepakkuja võib kasutada Kliendi või Lõppkasutaja isikuandmeid, et edastada teavet toodete, teenuste, soodustuste ja sündmuste kohta, mis võiksid Teenusepakkuja arvates neile huvi pakkuda. Uudiskirjast on võimalik soovi korral loobuda.

Muudatused ja peatamine

50. Teenusepakkuja võib Teenust või Lepingu mis tahes osa muuta oma äranägemisel igal ajal ning võib, kuid ei pea, Klienti sellistest muudatustest teavitada, kui Klient logib sisse oma Kasutajakontole. Juhul, kui Klient ei nõustu vastava(te) muudatusega (muudatustega), on nende ainus õiguskaitsevahend Teenuse kasutamise lõpetamine. Vastasel juhul kõik eelnimetatud muudatused Kliendi suhtes kehtivad.

51. Teenusepakkuja võib Teenuse või Teenuse mis tahes komponendi pakkumise lõpetada 30-päevase etteteatamisega.

52. Teenusepakkuja võib Lepingust tulenevate kohustuste täitmise peatada kas täielikult või osaliselt ning viivitamata, kui see on määratud kohtuotsusega või pädevate reguleerivate asutuste või komisjonide otsusega, nii ajutiselt kui alaliselt.

Lõpetamine

53. Kumbki Pool võib Lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele Poolele 30 päeva ette.

54. Juhul, kui Lepingu lõpetamine tuleneb ühe Poole finantskohustuste rikkumisest, ei ole vaja rakendada etteteatamisaega (st Lepingu võib viivitamatult tühistada).

55. Lepingu finantskohustuste rikkumine (muu hulgas) loetakse toimunuks, kui: i) Pool rikub käesolevast Lepingust tulenevat kohustust ja ei suuda vastavat rikkumise lõpetada või heastada kahe nädala jooksul pärast teise Poole teavitust, mis nõuab rikkumise lõpetamist või kõrvaldamist; (ii) Pool rikub jätkuvalt ükskõik millist kohustust, mis tuleneb käesolevast Lepingust ja vastavat rikkumist ei ole võimalik parandada; (iii) üks Pool kuritarvitab, ahistab või solvab teist Poolt.

56. Lepingu tühistamine ei tohi piirata Poolte õigusi ja õiguskaitsevahendeid, mis on tekkinud enne tühistamist.

57. Klient mõistab ja nõustub, et Lepingu lõpetamisel (i) lõppevad kõik käesolevast Lepingust tulenevad õigused; (ii) peab Klient lõpetab kõik Lepinguga lubatud tegevused; (iii) peab Klient Teenusepakkujale viivitamatult tasuma kõik tasud, mis tulenevad käesolevastest Lepingust; (iv) ei tagastata Kliendile raha mis tahes kasutamata aja, litsentsi- või liitumiskulude, kontoga seotud sisu, andmete ega millegi muu eest.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

58. Käesolevat Lepingut ja kõiki sellega seotud küsimusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

59. Kohtuprotsess leiab aset kostja alalises asukohariigis.

60. Igal juhul ei tohi nõude suurus ületada Kliendi kuumakse suurust, mis on reaalselt Teenusepakkujale laekunud.

61. Võttes arvesse Lepingu sätteid nii individuaalselt kui koos muude tingimustega, kinnitavad mõlemad Pooled, et Leping on õiglane ja ei ole üheski aspektis rõhuv ega kahjulik.

62. MRPeasy andmebaasi aktiivsete (mitte arhiveeritud) objektide arvu piirangud hinnapakettide järgi*:

Funktsioon Mini Starter Professional Enterprise Unlimited
SKU (laoühik): maksimaalne arv 500 1000 3000 7000 Piiramatu
BOM: maksimaalne arv 200 500 1000 2000 Piiramatu
Marsruudid: maksimaalne arv 200 500 1000 2000 Piiramatu
Tootegrupid: maksimaalne arv 50 100 300 700 Piiramatu
Tööjaamad: maksimaalne arv 10 50 150 500 Piiramatu
Tööjaamade tüübid: maksimaalne arv 10 20 50 100 Piiramatu
Kliendid: klientide arv 100 500 1000 5000 Piiramatu
Müüjad: müüjate arv 50 200 500 1500 Piiramatu
Hinnakirjad: hinnakirjade arv 300 1000 Piiramatu
Parameetrid: parameetrite arv toote kohta 3 5 Piiramatu
CO: ridade arv 20 50 100 200 Piiramatu
PO: ridade arv 20 50 100 200 Piiramatu
Tarne: ridade arv 20 50 100 200 Piiramatu
Arve: ridade arv 20 50 100 200 Piiramatu
Spetsifikatsioon: maksimaalne ridade arv 20 50 150 300 Piiramatu
Tehnol. kaart: maksimaalne ridade arv 20 50 150 300 Piiramatu
Märkused: Ei ole hetkel kasutuses

* Kõik paketid on mõeldud kasutamiseks ühtses infrastruktuuris. “Piiramatu” ei tähenda tehnilist garantiid, see tähendab, et tarkvara ei sisalda sisseehitatud piiranguid.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok